BEZPŁATNA DOSTAWA OD 200 PLN
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego BIOWYSPA.PL

 

§1.Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu jest Dorota Krzysiek przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Foto-Art Dorota Krzysiek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 6342560113, nr REGON 384124517 prowadząca sklep internetowy pod adresem biowyspa.pl, pod nazwą Bio Wyspa, zwanej dalej "Sklepem Internetowym".
  Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego Sklepu Internetowego.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym biowyspa.pl jest osoba będąca Konsumentem zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - zwaną dalej "Klientem" lub „Kupującym".
 3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w Sklepie Internetowym biowyspa.pl lub poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Zamówienia poprzez stronę internetową biowyspa.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 7. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej od sklepu biowyspa.pl
 8. Otrzymywanie przez Kupującego od sklepu Bio Wyspa innych wiadomości marketingowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody w trakcie zakładania konta na biowyspa.pl. Wiadomości takie wysyłane będą pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący może w każdej chwili zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania ww. wiadomości.

§2.Potwierdzenie zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest pocztą elektroniczną.
 2. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania.
 3. W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje z opisem „na zamówienie”, Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub w formie mailowej o możliwości realizacji takiego zamówienia, po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym. Przez informację „na zamówienie” rozumie się możliwość wystąpienia braku na stanie sklepu towaru.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 6. Klient wyraża zgodę na dostarczanie rachunku w formie elektronicznej (e-faktury) oraz ewentualnych korekt w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.

§3.Formy płatności

 1. W Sklepie Internetowym biowyspa.pl dostępne są następujące formy płatności:
  • Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl .
  • Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym.
  • Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.
 2. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanym z naszym sklepem serwisem płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.
 3. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu 72 godzin od potwierdzenia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, zostanie ono anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

§4.Dostawa towaru

 1. Dostarczamy towar tylko na terenie Polski.
 2. Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie sklepu w sekcji informacyjnej dotyczącej Metod dostawy i jej kosztów. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem.
 3. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

§5.Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep Internetowy do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować sklep biowyspa.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo złożone w sklepie stacjonarnym Bio Wyspa, wysłane na adres e-mail sklep@biowyspa.pl lub wysłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail, sklep Internetowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego, potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Kupującego).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Kupującego, a nie jego otrzymania przez Sklep Internetowy).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w całości sklep Bio Wyspa zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep Bio Wyspa), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Bio Wyspa została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sklepu Internetowego.
 6. Sklep Internetowy biowyspa.pl. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: sklepu stacjonarnego Bio Wyspa ul.Norwida 11/15 lok 1a, w Częstochowie w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sklepu biowyspa.pl. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.
 8. Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech rzeczy.

§6.Szkody powstałe w wyniku transportu

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
 2. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla ustawowych roszczeń Klienta i ich zaspokojenia, w szczególności dla praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

§7.Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować na adres e-mail sklep@biowyspa.pl.
Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej zostały zamieszczone w odpowiedniej sekcji na naszej stronie internetowej.

§8.Rękojmia

 1. Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawyz dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).
  Zgłoszenia z tytułu rękojmi Kupujący zgłasza do Sklepu Internetowego w formie pisemnej na adres mailowy sklep@biowyspa.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego biowyspa.pl.
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad.
   Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad.
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedawca.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca, jednakże Kupujący nie powinien korzystać z przesyłek „za pobraniem”.
 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływu terminu ważności, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§9.Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sklep biowyspa.pl udostępnia Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 1030):
  • udostępnianie zawartości Sklepu Internetowego
  • zawieranie ze Sklepem Internetowym umów sprzedaży towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
  • celem skorzystania z powyższych usług, Kupujący powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej
  • Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu Internetowego treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sklep Internetowy urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Kupującego, Sklep Internetowy może uniemożliwić dostęp do tych treści
 2. Kupujący zobowiązuje się do:
  • niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz Sklepu biowyspa.pl
 3. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu Internetowego, Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres: sklep@biowyspa.pl. Kupujący zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania przez Sklep Internetowy.

§10.Postanowienia końcowe

 1. Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:
  • Kupujący zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie
  • Kupujący zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu.
 2. Brak akceptacji zmian Regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia 08.01.2021 r., a jego obecna wersja obowiązuje od dnia 08.01.2021 r.

Przejdź do strony głównej
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu